Arhiva članaka s odabranim Tagom: promjene kamatne stope

Erste banka smanjila kamatnu stopu na nove stambene kredite te uvela modele s fiksnom kamatnom stopom

stambeni_ErsteSvijetErste banka uvela je povoljnije uvjete stambenog kreditiranja. Smanjila je kamatnu stopu za nove stambene kredite za 0,2 p.b., a kod  EKO stambenih kredita namijenjenih kupnji ili prilagodbi nekretnina višim energetskim standardima kamatna stopa smanjena je za 0,3 p.b. Dodatno, u ponudu su uvedeni i stambeni i stambeni EKO krediti s fiksnom kamatnom stopom za rokove otplate do 10 godina, dok se kod adaptacijskih kredita uz fiksnu kamatnu stopu rok otplate produžio sa 7 na 10 godina.

Novost je da, u slučaju da klijent nema vlastita sredstva za financiranje obveznog učešća u kupoprodajnoj cijeni, mogu mu se odobriti dva stambena kredita, jedan osiguran hipotekom i drugi bez hipoteke, kojim bi se financiralo obvezno učešće u kupoprodajnoj cijeni. Stambeni kredit bez hipoteke može se odobriti do maksimalno 30.000,00 EUR, a za iznos koji prelazi obvezno učešće nije potrebno dodatno dokumentirati namjenu kredita.

Više detalja i uvjete odobravanja novih stambenih i EKO stambenih kredita možete pronaći na www.erstebank.hr.

Metodologija utvrđivanja promjene kamatnih stopa na kredite

Od 21. studenog 2013. stupa na snagu nova Metodologija utvrđivanja promjene kamatnih stopa na kredite i proizvode banke na koje se obračunava ugovorna kamata koja zamjenjuje i stavlja van snage Metodologiju utvrđivanja promjene kamatnih stopa na kredite i proizvode banke na koje se obračunava ugovorna kamata. Metodologija je dostupna u svim poslovnicama Banke te na internetskoj stranici Banke www.erstebank.hr.

Metodologija je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja Erste&Steiermärkische Bank d.d. s građanima, a njome se utvrđuju i usklađuju promjenjive kamatne stope ugovorene s građanima u ugovorima o kreditu u kunama ili uz valutnu klauzulu EUR, USD i CHF (osim stambenih kredita u CHF) sklopljenim do 9.1.2013., a za koje u samim ugovorima nisu izričito navedeni parametri njihove promjene i njihove uzročno-posljedične veze, sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju i Zakonom o kreditnim institucijama.