Arhiva članaka s odabranim Tagom: poslovni plan

ŠTO TREBA SADRŽAVATI VAŠ POSLOVNI PLAN? KORAK 6

Svaki racionalan investitor ulaskom u investiciju očekuje konkretne koristi, odnosno povećanje sadašnje vrijednosti, to jest bogatstva svog društva. Odluka o ulasku u određeni investicijski pothvat nosi dodatan poslovni rizik i za poduzetnika i za Banku, koja razmatra praćenje projekta. Stoga je potrebno utvrditi ukupan rizik i konkretne koristi koje proizlaze iz određene investicije. Isplativost nekog investicijskog ulaganja najčešće se mjeri s pomoću metoda Neto sadašnje vrijednosti i interne stope rentabilnosti.

Kako bismo se mogli koristiti ovim tehnikama, najprije treba utvrditi koji su to dodatni (inkrementalni) novčani tokovi koji proizlaze iz same investicije, odnosno koji se bez nje ne bi ostvarili. Oni se izračunavaju kao:

Novčani tokovi s investicijom – Novčani tokovi bez investicije

Ukupni novčani tokovi su novčani tokovi postojećeg poslovanja uvećani za dodatne novčane tokove koji proizlaze iz investicije jer oni čine primarne izvore otplate kredita.

Kod poduzetnika početnika ti su ukupni novčani tokovi de facto inkrementalni novčani tokovi, a ako se želi izračunati neto novčani tok same investicije za poduzeće koje već posluje, možete to napraviti preko posebnog izračuna u kojem ćete iz kalkulacije primarnih izvora otplate izdvojiti učinke postojećeg poslovanja.

vizual - za mala poslovna akademija

U nekim investicijskim zahvatima, osim rasta prodaje odnosno ostvarivanja dodatnih novčanih tokova kroz povećanje obujma prodaje, sama investicija rezultira i nekim uštedama (npr. uštede na najamnini, troškovima održavanja i sl.) pa se ti novčani tokovi trebaju dodati novčanim tokovima koji proizlaze iz rasta prodaje.

Neto poslovni novčani tok dalje se diskontira diskontnom stopom kako bi se dobila sadašnja vrijednost budućih novčanih tokova koje generira investicija.

Diskontna stopa prosječan je ponderirani trošak kapitala (angažirani tuđi i vlastiti kapital) i izračunava se na sljedeći način:

kamatna stopa na ciljani                                prinos na vlastiti
dug x iznos duga                                    kapital x vlastiti kapital
– = ——————————— x (1-pd) + ————————————-
ukupni izvori                                              ukupni izvori

pd = stopa poreza na dobit

Ciljani prinos na vlastiti kapital je ona stopa prinosa koju investitor očekuje kao povrat na angažirana vlastita sredstva. Što je investicija rizičnija, investitor će očekivati i veću stopu prinosa na angažirani vlastiti kapital. Kao određeno nepisano pravilo vrijedi da investitor zasigurno očekuje veću stopu prinosa od kamate na “manje rizični” bankarski depozit. Vlastiti kapital uvijek je i najskuplji kapital!

Ako je sadašnja vrijednost budućih novčanih tokova investicije veća od sadašnje vrijednosti investicijskog ulaganja, zaključak je da ulazak u investiciju čini društvo danas bogatijim za iznos neto sadašnje vrijednosti,tj. da je investicija isplativa.

Interna stopa rentabilnosti diskontna je stopa čijom se primjenom sadašnja vrijednost neto poslovnih novčanih tokova investicijskog pothvata izjednačava sa sadašnjom vrijednosti investicijskog ulaganja.

Ako je interna stopa rentabilnosti veća od očekivane stope prinosa za predmetnu investiciju, investicija je isplativa.

 

Mala poslovna akademija ŠTO TREBA SADRŽAVATI VAŠ POSLOVNI PLAN? KORAK 5 Financijska analiza – projekcija novčanog toka

Poslovni plan picProjekcija prihoda i rashoda vezuje se uz računovodstveni prikaz uspjeha poslovanja društva, dok se projekcijom novčanog toka želi prikazati sposobnost društva da uredno podmiruje svoje obveze. Kako bi se u projekciji novčanog toka utvrdilo generira li neko društvo višak/manjak novčanih sredstava, najbolje je krenuti od EBITDA rezultata (bruto dobit prije kamata, poreza i amortizacije). On je stvarni i održivi rezultat novca iz osnovne djelatnosti te pruža mogućnost usporedbe s konkurentima, neovisno o lokaciji poslovanja i strukturi financiranja.

Kako bi se izračunao otplatni potencijal poslovanja, potrebno je EBITDA rezultat korigirati za rashode kao što su kamata na kredite i izdaci za porez, čiji će iznos ovisiti o novim investicijama. Ujedno je potrebno korigirati ga i za novčane izdatke kao što su ulaganja u materijalnu imovinu te izdatke za otplatu glavnice kredita i isplatu dividendi, koji nisu rashodi u računu dobiti i gubitka. Isto tako, potrebno je razmotriti efekte promjene obrtnih sredstava na novčani tok, ovisno o kretanju budućeg poslovanja.

Projekcija novčanog toka sadrži i kategorije kapitala – eventualnu dokapitalizaciju ili smanjenje kapitala, kao i isplatu zadržane dobiti, što utječe na solventnost nekog društva.
Projekcije se obično rade za srednjoročno razdoblje, a s vremenom se analiziraju stvarni rezultati. Ako se poslovni plan radi za potrebe Banke, projekcije se trebaju odnositi minimalno na rok traženog kredita Banke.

Podaci koje unosite u projekciju trebaju se odnositi na stvarne pretpostavke, koje obavezno trebate definirati i opisati, kako bi vaš financijski zastupnik znao što stoji iza brojki napisanih u tablicama projekcija.

Za sve savjete oko popunjavanja poslovnog plana u dijelu Projekcija računa dobiti i gubitka i slobodnog novčanog toka obratite se svojim zastupnicima.

U sljedećem broju Erste korporativnog svijeta doznajte sve o isplativosti ulaganja.

Što treba sadržavati vaš poslovni plan? Korak 4. – SWOT ANALIZA

Poslovni plan pic

Znate li koje su snage i slabosti vašeg poduzeća? SWOT analiza daje brojne odgovore, a njezina je izrada jednostavna. Dovoljno je izraditi tabelu u koju se bilježe snage, slabosti, prilike i prijetnje. U četvrtom izdanju Erste korporativnog svijeta doznajte što je sve potrebno za izradu kvalitetne izrade SWOT analize. Podsjećamo da sve korake poslovnog plana čuvate, a propustite li koji, za savjet se obratite svom financijskom savjetniku.

Snage (strengths)

– Opis najvažnijih snaga poduzeća (npr. dobar menadžment, jedinstven proizvod, imidž, marketing, visoka tehnologija, distribucijski kanali, značajan udio na tržištu).

– Opis financijske snage poduzeća (npr. ostvareni financijski rezultati, novčani tokovi dostatni za otplatu kredita i sl.).

Slabosti (weaknesses)

– Opis najvažnijih slabosti poduzeća (npr. nizak udio ulaganja u istraživanje i razvoj, zaostajanje za konkurencijom, zastarjeli proizvod i način proizvodnje).

– Opis financijskih slabosti poduzeća (npr. visoka zaduženost, gubitak, loši pokazatelji likvidnosti, profitabilnosti, aktivnosti i sl.).

Prilike (opportunities)

– Opis prilika i mogućnosti koje mogu utjecati na pozitivan razvoj vašeg poslovanja, poboljšanje tržišne pozicije.

– Čimbenici koji mogu poboljšati financijsko stanje (npr. strateška partnerstva, promjena regulative u korist vašeg društva, razvoj novih tehnologija koje smanjuju troškove, čimbenici koji utječu na porast potražnje za vašim proizvodima/uslugama i sl.).

Prijetnje (threats)

– Opis prijetnji i rizika koji mogu ugroziti poslovanje društva, smanjiti potražnju za njegovim proizvodima i uslugama (npr. eventualni novi zakoni i regulativa koja može ograničiti poslovanje društva ili utjecati na smanjenje potražnje, prijetnje nove konkurencije ili značajno jačanje postojeće, stečaj glavnog dobavljača, poremećaji na tržištima sirovina, prijetnje sindikata štrajkovima i sl.).

U sljedećem broju Erste korporativnog svijeta doznajte na koji način u sklopu financijske analize trebate izraditi projekcije prihoda, rashoda i novčanog toka.

ŠTO TREBA SADRŽAVATI VAŠ POSLOVNI PLAN? KORAK 2

Znate li koje je vaše ciljno tržište, tko su kupci, a tko dobavljači, poznajete li svoju konkurenciju i tržišno okruženje u kojem poslujete…? U drugom izdanju Erste korporativnog svijeta donosimo vam nastavak popisa pitanja koja vam mogu olakšati sastavljanje poslovnog plana. Savjetujemo da sve korake poslovnog plana čuvate, a propustite li koji, za savjet se obratite svom financijskom savjetniku.  rizik

Važno je znati!

 • Poslovnim planom sagledavate postojeću situaciju, analizirate prednosti i nedostatke svog poslovanja, opasnosti, ali i potencijale vašeg poslovnog okruženja.
 • Trebate uzeti u obzir da poslovni plan prije svega pokazuje sadašnju situaciju i strateške odrednice razvoja vašeg društva kao i projekcije dobiti odnosno novčani tok poslovanja.
 • Prilikom sastavljanja poslovnog plana potrebno je krenuti od stvarnih okolnosti i činjenica, kao i stvarnih pretpostavki za budućnost.

Osnovni sadržaj i informacije za vaš poslovni plan – korak 2

 • Strategija upravljanja zalihama (obrtaj zaliha u odnosu na standard industrije, struktura zaliha, utrživost zaliha i način njezina praćenja, utjecaj tržišta nabave na brzinu isporuke i potrebnu razinu pojedinih vrsta zaliha, sezonski karakter poslovanja, optimalna razina zaliha (minimalni troškovi, maksimalna dobit) itd.)
 • Kojim se kanalima distribucije koristite, a kojima vaša konkurencija?
 • Koliko su intenzivne marketinške aktivnosti u vašem poslovanju; opis strategije promocije i marketinga vaših proizvoda/usluga?

Ciljno tržište

 • Koje je vaše ciljno tržište (definicija i opis) i vodeći sudionici?
 • Karakteristike tržišta: kompleksno ili jednostavno, je li posrijedi tržište na kojemu se često događaju promjene, raste li, stagnira ili pada, perspektive razvoja, postoji li ovisnost o državnoj regulativi, subvencije države ili posebne uvozne kvote, carine?
 • Koja je vrijednost ciljnog tržišta, vaš sadašnji i ciljani tržišni udio (aktivnosti koje se poduzimaju radi ostvarenja cilja)?
 • Trendovi na ciljnom tržištu i usklađenost vaše ponude s njima.
 • Koje su moguće promjene na ciljnom tržištu (očekivanja i predviđanja) i kako one mogu utjecati na vaše poslovanje?
 • Postoji li mogućnost ulaska u tržišnu nišu koju konkurencija nije dovoljno iskoristila?

Kupci

 • Tko su vaši kupci? Koliko ih je, što kupuju i kojom se djelatnošću bave?
 • Koliki je postotak prodaje najvećim kupcima, kakav je njihov bonitet i koliki je udio izvoza u prodaji?
 • Odnos veleprodaje i maloprodaje
 • Ovisi li poslovanje društva samo o jednom ili o nekoliko kupaca (koliko bi značajan bio gubitak glavnih kupaca)?
 • Kakva je elastičnost potražnje kupaca – koliko lako mogu naći novog dobavljača uz jednake ili bolje uvjete nabave?
 • Koliko je vaš proizvod/usluga jedinstven, tj. različit u odnosu na konkurenciju?
 • Opišite postojeće trendove na ciljnom tržištu prodaje i njihovu usklađenost s vašom ponudom.
 • Kakvi su vaši ugovorni odnosi (izlazne klauzule, instrumenti osiguranja, rokovi ugovaranja i drugo) i uvjeti prodaje (cijena, marža, odgoda plaćanja, popusti)?

Dobavljači

 • Tko su vaši dobavljači?  Koliko ih je, koliki je postotak nabave od najvećih dobavljača i što društvo od njih kupuje?
 • Je li društvo ovisno o pojedinim dobavljačima (dobavljač monopolist ili slična situacija)?
 • Odnos domaćih i inozemnih dobavljača; što se od kojih nabavlja?
 • Kakva je njihova pregovaračka snaga i kakvi su vaši ugovorni odnosi (izlazne klauzule, instrumenti osiguranja, rokovi ugovaranja i drugo)?
 • Kakvi su uvjeti nabave (cijena, rabati, odgoda plaćanja)?
 • Mogu li dobavljači lako pronaći drugog kupca ili su vezani zbog nekih specifičnosti?
 • Ako društvo posluje u iznajmljenom prostoru, opisati ugovorni odnos (i dostaviti kopiju ugovora).

Konkurencija

 • Tko su vaši izravni konkurenti i kakav je njihov sadašnji tržišni udio, koje su im osnovne karakteristike i kakav je tržišni položaj svakog od njih?
 • Kakvo je njihovo tržišno pozicioniranje u odnosu na vaše (cjenovna, kvalitativna diversifikacija)?
 • Koliko konkurenti ugrožavaju položaj vašeg društva s obzirom na tehnologiju, marketing i sl.?
 • Koje su snage, a koje slabosti konkurencije?
 • Postoje li barijere ulaska novih konkurenata na vaše ciljno tržište (zakoni, ograničenja, koncesije), odnosno koliki su troškovi ulaska na njega?
 • Navedite eventualne ulaske novih subjekata na tržište.
 • Postoje li izlazne barijere, odnosno koji su troškovi izlaska s tržišta?
 • Postoji li neizravna konkurencija kroz supstitutivne proizvode (npr. zbog razvoja tehnologije i drugih inovacija neki proizvodi gube svoju tržišnu poziciju i zamjenjuje ih se) ili postoji određena diferenciranost (brand)?

Tržišno okruženje

 • Navedite ostale čimbenike koji utječu na razvoj tržišta ili mu mogu biti ograničavajući faktor.
 • Makroekonomska kretanja u zemlji i okruženju, utjecaj globalnih trendova, pozitivni/negativni učinci kretanja na globalnim tržištima.
 • Monetarna i fiskalna politika, razvoj novih tehnologija.
 • Socio-kulturno i političko okruženje.
 • Demografski čimbenici i tržište rada.
 • Razvoj lokalnog tržišta i industrijski ciklusi.

Matrica tržišta i proizvoda

 • Prikazuje odnos karakteristika investicije koju društvo poduzima (novo/staro tržište prodaje, novi/ stari proizvod) i razine poslovnog rizika koja iz te investicije proizlazi. 

U sljedećem broju Erste korporativnog svijeta doznajte na koja pitanja trebate odgovoriti kako biste opisali utjecaj pojedinih rizika na poslovanje svog društva.

MALA POSLOVNA AKADEMIJA

ŠTO TREBA SADRŽAVATI VAŠ POSLOVNI PLAN? KORAK 1

corporate2

Kako biste kvalitetno i učinkovito iskoristili sve dostupne informacije i time svojem poslovanju osigurali uspješnu budućnost, od sada vam u Erste korporativnom svijetu donosimo korake poslovnog plana.

Naime, od svog osnutka svako se poduzeće susreće s nizom nepoznanica i pitanja o budućem poslovanju. Vaši kupci, dobavljači, konkurencija te ostali čimbenici ne miruju. Zbog toga je nemoguće predvidjeti buduća događanja na tržištu, odnosno promjene koje mogu bitno utjecati na uspješnost poslovanja. Savjetujemo da sve korake poslovnog plana čuvate, a propustite li koji, obratite se za savjet svom financijskom zastupniku.

U prvom koraku obrađujemo podatke o društvu i njegove ciljeve, što treba znati o zaposlenicima te potencijale proizvoda ili usluge koju pružate.

Važno je znati!

–       Poslovnim planom sagledavate postojeću situaciju, analizirate prednosti i nedostatke svojeg poslovanja, opasnosti, ali i potencijale vašeg poslovnog okruženja.

–       Trebate  uzeti u obzir da poslovni plan prije svega pokazuje sadašnju situaciju i strateške odrednice razvoja vašeg društva, projekcije dobiti, odnosno novčani tok poslovanja.

–       Prilikom sastavljanja poslovnog plana potrebno je krenuti od stvarnih okolnosti i činjenica, kao i stvarnih pretpostavki za budućnost.

Osnovni sadržaj i informacije za vaš poslovni plan – korak 1

Podaci o društvu i ciljevi društva

– Naziv društva, kronologija razvoja društva od osnutka i osnivači društva.

– Opis osnovne djelatnosti društva i eventualnih promjena djelatnosti od osnutka do danas.

– Imovina društva, opis adekvatnosti i prostora u kojima društvo posluje, koji su prostori vlastiti, a koji u najmu (ako se poslovanje odvija u iznajmljenim prostorima, opisati uvjete najma).

– Lokacijski aspekti – opisati ključne karakteristike lokacije poslovanja društva i kako ono utječe na konkurentnost poslovanja.

– Moguće sudjelovanje društva u procesima kao što su pretvorba i privatizacija.

– Dosadašnji odnosi s bankama, revizorima, poreznom upravom.

– Vlasnička struktura društva i osnovne informacije o vlasnicima.

– Ako je društvo član poslovne grupe, opisati njezin utjecaj na poslovanje društva.

Ljudski resursi

– Tko čini menadžment, kratak životopis najvažnijih menadžera (iskustvo, znanje, poznavanje tržišta, reputacija)?

– Odgovornosti pojedinih članova menadžmenta i posljedice odlaska pojedinih menadžera na stabilnost poslovanja.

– Organizacijska shema društva.

– Broj zaposlenih, ima li društvo višak/manjak zaposlenika, kvalifikacijska struktura zaposlenih?

– Kod specifičnih vrsta proizvoda/usluga bitno je naglasiti kakav profil ljudskih potencijala nedostaje u društvu i njegov utjecaj na mogućnost redovnog odvijanja poslovanja.

– Plan zapošljavanja i ulaganja u edukaciju ljudskih resursa.

– Koliki je godišnji ukupan trošak zaposlenika i prosječna mjesečna (neto i bruto) plaća te očekuju li se promjene?

– Koje su metode nagrađivanja i stimulacije?

Vaš proizvod/usluga, prodaja i distribucija

– Koje proizvode/usluge društvo nudi – sažet pregled i struktura prodaje (prodajni asortiman)?

– Opis i karakteristike proizvoda/usluga; koje su posebnosti vašeg proizvoda/usluge u odnosu na konkurenciju (komparativne prednosti)?

– Kakva je politika definiranja cijena u odnosu na konkurenciju?

– Ima li vaš proizvod/usluga izvozni potencijal?

– Strategija upravljanja zalihama (obrtaj zaliha u odnosu na standard industrije, struktura zaliha, utrživost zaliha i način njezina praćenja, utjecaj tržišta nabave na brzinu isporuke i potrebnu razinu pojedinih vrsta zaliha, sezonski karakter poslovanja, optimalna razina zaliha (minimalni troškovi, maksimalna dobit) itd.

– Kojim se kanalima distribucije koristite, a kojima Vaša konkurencija?

– Koliko su intenzivne marketinške aktivnosti u Vašem poslovanju; opis strategije promocije i marketinga vaših proizvoda/usluga?

U sljedećem broju Erste korporativnog svijeta doznajte na koja pitanja trebate odgovoriti kako biste opisali svoje ciljno tržište, kupce, dobavljače i konkurenciju.