Arhiva članaka s odabranim Tagom: diskontna stopa

ŠTO TREBA SADRŽAVATI VAŠ POSLOVNI PLAN? KORAK 6

Svaki racionalan investitor ulaskom u investiciju očekuje konkretne koristi, odnosno povećanje sadašnje vrijednosti, to jest bogatstva svog društva. Odluka o ulasku u određeni investicijski pothvat nosi dodatan poslovni rizik i za poduzetnika i za Banku, koja razmatra praćenje projekta. Stoga je potrebno utvrditi ukupan rizik i konkretne koristi koje proizlaze iz određene investicije. Isplativost nekog investicijskog ulaganja najčešće se mjeri s pomoću metoda Neto sadašnje vrijednosti i interne stope rentabilnosti.

Kako bismo se mogli koristiti ovim tehnikama, najprije treba utvrditi koji su to dodatni (inkrementalni) novčani tokovi koji proizlaze iz same investicije, odnosno koji se bez nje ne bi ostvarili. Oni se izračunavaju kao:

Novčani tokovi s investicijom – Novčani tokovi bez investicije

Ukupni novčani tokovi su novčani tokovi postojećeg poslovanja uvećani za dodatne novčane tokove koji proizlaze iz investicije jer oni čine primarne izvore otplate kredita.

Kod poduzetnika početnika ti su ukupni novčani tokovi de facto inkrementalni novčani tokovi, a ako se želi izračunati neto novčani tok same investicije za poduzeće koje već posluje, možete to napraviti preko posebnog izračuna u kojem ćete iz kalkulacije primarnih izvora otplate izdvojiti učinke postojećeg poslovanja.

vizual - za mala poslovna akademija

U nekim investicijskim zahvatima, osim rasta prodaje odnosno ostvarivanja dodatnih novčanih tokova kroz povećanje obujma prodaje, sama investicija rezultira i nekim uštedama (npr. uštede na najamnini, troškovima održavanja i sl.) pa se ti novčani tokovi trebaju dodati novčanim tokovima koji proizlaze iz rasta prodaje.

Neto poslovni novčani tok dalje se diskontira diskontnom stopom kako bi se dobila sadašnja vrijednost budućih novčanih tokova koje generira investicija.

Diskontna stopa prosječan je ponderirani trošak kapitala (angažirani tuđi i vlastiti kapital) i izračunava se na sljedeći način:

kamatna stopa na ciljani                                prinos na vlastiti
dug x iznos duga                                    kapital x vlastiti kapital
– = ——————————— x (1-pd) + ————————————-
ukupni izvori                                              ukupni izvori

pd = stopa poreza na dobit

Ciljani prinos na vlastiti kapital je ona stopa prinosa koju investitor očekuje kao povrat na angažirana vlastita sredstva. Što je investicija rizičnija, investitor će očekivati i veću stopu prinosa na angažirani vlastiti kapital. Kao određeno nepisano pravilo vrijedi da investitor zasigurno očekuje veću stopu prinosa od kamate na “manje rizični” bankarski depozit. Vlastiti kapital uvijek je i najskuplji kapital!

Ako je sadašnja vrijednost budućih novčanih tokova investicije veća od sadašnje vrijednosti investicijskog ulaganja, zaključak je da ulazak u investiciju čini društvo danas bogatijim za iznos neto sadašnje vrijednosti,tj. da je investicija isplativa.

Interna stopa rentabilnosti diskontna je stopa čijom se primjenom sadašnja vrijednost neto poslovnih novčanih tokova investicijskog pothvata izjednačava sa sadašnjom vrijednosti investicijskog ulaganja.

Ako je interna stopa rentabilnosti veća od očekivane stope prinosa za predmetnu investiciju, investicija je isplativa.