Rizičnost investicijskog fonda

Predstavlja raspon mogućih prinosa u budućnosti, odnosno mogućnost da prinos na ulaganje bude različit od očekivanog. Rizičniji fondovi, s većim rasponom potencijalnih prinosa, omogućuju veće potencijalne prinose od manje rizičnih fondova. Međutim, kod rizičnijih fondova mogući su i veći gubitci.