Novi uvjeti kreditiranja

Od 9. siječnja Erste banka klijentima nudi kredite po novim uvjetima, a koji su usklađeni prema izmijenjenom Zakonu o potrošačkom kreditiranju (ZPK).  Novost je da će banka od sada postojeće kreditne proizvode odobravati uz nove kamatne uvjete.

Tako će odobravati kredite uz fiksne kamatne stope te one kojima će visinu kamatne stope usklađivati s vrijednosti referentne kamatne stope – 12 mjesečnim EURIBOR-om.

 Fiksna kamatna stopa ugovara se za sljedeće kredite:

  • gotovinske u kunama s rokom otplate do 10 godina
  • gotovinske i ostale potrošačke kredite s valutnom klauzulom vezanom uz EUR s rokom otplate do 7 godina
  • kredite za dopušteno prekoračenje po tekućem računu.

Velika je novost uvođenje kamatne stope vezane uz referentnu kamatnu stopu. Naime, od sada će kamatna stopa predstavljati zbroj 12 mjesečnog EURIBOR-a i ugovorenog fiksnog broja postotnih poena. Pri čemu će se početna vrijednost EURIBOR-a izračunati temeljem njegove vrijednosti objavljene 2 radna dana prije prvog dana u mjesecu u kojem se potpisuje ugovor o kreditu. Visina kamatne stope utvrđivat će se godišnje, a primjer izračuna pogledajte na informativnom letku.

Krediti koji se odobravaju uz kamatnu stopu vezanu za 12 mjesečni EURIBOR su:

  • stambeni krediti bez obzira na rok otplate
  • potrošački krediti s valutnom klauzulom vezanom uz EUR s rokom otplate preko 7 godina.

 

Važno je istaknuti:

  • da je kretanje EURIBOR-a javno dostupan podatak i može se pratiti preko različitih internetskih stranica: npr. www.euribor-rates.eu, www.globalrates.com, a dostupan je i na stranicama Erste banke.
  • da se novim Zakonom ZPK uvodi gornja granica EKS-a i to na način da ne može prijeći visinu kamatnih stopa definiranih Zakonom o obveznim odnosima, čime se pojam EKS-a izjednačava s pojmom ugovorne kamatne stope. Trenutno je zakonsko ograničenje 12%.
  • da će se za kredite ugovorene uz promjenjivu kamatnu stopu do 9. siječnja 2013. i dalje primjenjivati Metodologija utvrđivanja promjene kamatnih stopa na kredite i proizvode banke na koje se obračunava ugovorna kamata. 

 

Dobro je znati:

Referentne kamatne stope – (EURIBOR, LIBOR, ZIBOR) prosječne tržišne kamatne stope po kojima prvoklasne banke na međunarodnim tržištima jedna drugoj odobravaju kredite.

EURIBOR – kamatna stopa koja se obračunava na međusobne kredite banaka Eurozone.

Efektivna kamatna stopa (EKS) – prikazuje kolika je ukupna cijena kredita. Na visinu efektivne kamatne stope utječe osim redovne kamatne stope i visina naknada koje klijent plaća banci prilikom odobrenja kredita i za vrijeme otplate, dužina otplate kredita, visina eventualno potrebnog garantnog depozita ili udjela i td.

kretanje EURIBOR-a