Niže kamatne stope na stambene kredite u eurima i kunama

Erste banka smanjila je kamatne stope na nove stambene i stambene EKO kredite s valutnom klauzulom u euru, kao i na kunske stambene i stambene EKO kredite. Radi se o smanjenju fiksnog dijela kamate, odnosno, ovo smanjenje nije rezultat redovnog usklađivanja zbog promjena vrijednosti promjenjivog dijela kamatne stope. Još je bolja vijest da se smanjenje odnosi i na kredite s promjenjivom kamatnom stopom, ali i na one s fiksnom kamatnom stopom.

Smanjenje u prosjeku iznosi 0,2 postotnih bodova za nove stambene kredite uz kreditnu klauzulu u euru, dok se kod novih kunskih stambenih kredita radi o smanjenju za 0,1 postotni bod. Što se tiče EKO stambenih kredita, za one uz valutnu klauzulu u euru smanjenje prosječno iznosi 0,3 postotna boda, dok se kod kunskih stambenih EKO kredita očekuje smanjenje od 0,2 postotna boda. Drugi riječima, to bi značilo da, imajući u vidu vrijednost 12M EURIBOR-a, kamatne stope za nove stambene kredite od sada iznose 4,12%, a za stambene EKO kredite već od 3,92%.

Uz niže kamatne stope, Erste banka uvodi još jednu promjenu. Naime, maksimalni rok otplate kredita s promjenjivim kamatnim stopama za stambene kredite u kunama povećava se s dosadašnjih 25 na 30 godina.

Kamatne stope niže i na postojeće kredite

Nižu kamatnu stopu imat će i postojeći korisnici kredita. Naime, nakon usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa s novim vrijednostima referentnih stopa EURIBOR i NRS, od prvog dana 2017. godine u Erste banci vrijede niže, nešto povoljnije kamate na postojeće kredite. Konkretno, kamatne stope na kredite s valutnom klauzulom u eurima s promjenjivom kamatnom stopom, a koji su zaključeni prije 9. siječnja 2013. godine, niže su za 0,068 postotnih bodova, dok su na kredite u kunama kamatne stope niže za 0,18 postotnih bodova.

Treba napomenuti da je kamatna stopa snižena i kod kredita koji su zaključeni nakon 9. siječnja 2013. godine, ali kako se usklađivanje kamata kod takvih kredita vrši dvanaestomjesečno, po isteku tog razdoblja kamatna stopa smanjivat će se ovisno o datumu ugovaranja kredita.