Komunalac d.o.o. Garešnica planira ugradnju sortirnice otpada sukladno EU standardima

Komunalac d.o.o. Garešnica bavi se zbrinjavanjem otpada. Koliko ste svoje poslovanje prilagodili direktivi EU, prema kojoj je potrebno uvesti zbrinjavanje otpada?

Zbrinjavanje otpada prilagođeno je prema direktivi EU, ali ne u cijelosti. Izgrađeno je novo reciklažno dvorište na Odlagalištu otpada Johovača na području Općine Velika Trnovitica, mjesto Velika Mlinska. Reciklažnim dvorištem u potpunosti upravlja Komunalac d.o.o., a financirano je iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti 60%, dok su ostatak iznosa sufinancirale jedinice lokalne samouprave po postotku kojem imaju vlasničke udjele u Komunalac d.o.o. Garešnica. U fazi smo pripreme dokumentacije za ugradnju sortirnice koja bi u potpunosti zbrinjavanje prilagodila standardima koje nalaže EU.

Što se tiče prikupljanja otpada, naši korisnici i dalje plaćaju mjesečnu cijenu zbrinjavanja neovisno o količini otpada koju zbrinjavaju. Još nemamo mogućnost prikupljati otpad i raditi obračun prema volumenu predanog smeća.

Po Gradu Garešnici i na području svih općina koje su u vlasničkoj strukturi Komunalac d.o.o. postavljeni su zeleni otoci kojima omogućujemo građanima da predaju smeće ovisno o tome radi li se o papiru, staklu, papiru ili ostalom komunalnom otpadu.

Working towards a cleaner city

Na koje ste načine riješili gospodarenje otpadom i koliko su građani prihvatili novi koncept gospodarenja otpadom?

Građani su prihvatili način zbrinjavanja otpada i svjesni su činjenice da još nismo u mogućnosti naplaćivati prikupljeni otpad ovisno o predanoj količini. Za potrebe zbrinjavanja u 2015. kupljeno je novo specijalno komunalno vozilo – kamion smećar.

Pored gospodarenja otpada i vodoopskrbe, bavite se i distribucijom plina. O čemu je riječ i koliko je plin proširen u vašem kraju?

Komunalac d.o.o. vrši opskrbu plinom za cijelo područje Grada Garešnice i područje okolnih općina koje su u vlasničkoj strukturi poduzeća Komunalac d.o.o. Garešnica. Opskrba plinom ni u jednom trenutku nije bila upitna ni narušena. Na istom području rašireno je 114 kilometara plinske mreže.

Komunalac d.o.o. Garešnica prisutan je u komunalnoj djelatnosti dugi niz godina. Možete li reći nešto više o osnutku tvrtke i njezinoj djelatnosti? (kratki povijesni pregled)

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Garešnica, društvo je u vlasništvu Grada Garešnice 62,7%, općine Hercegovac 15,7%, općine Berek 12,4% i općine Velika Trnovitica 9,2%, a bavi se pružanjem komunalnih usluga na području grada i općina. Tvrtka je nastala 1980. godine izdvajanjem iz Kooperative Garešnica, a kao komunalno društvo organizirano je 2000. godine. Do 2014. društvo je obavljalo usluge opskrbe pitke vode i odvodnje otpadnih voda, prikupljanja i deponiranja otpada, opskrbe plina, grobljanskih usluga i sl. Od 2014. godine iz Komunalca su izdvojene djelatnosti opskrbe pitke vode i odvodnja otpadnih voda, koje su formirale novi pravni subjekt Voda Garešnica d.o.o. U kolovozu 2016. godine Komunalac d.o.o. formirat će dimnjačarsku službu i službu javne rasvjete.

Koliko Komunalac d.o.o. Garešnica ima zaposlenih i koji je njihov profil?

Komunalac d.o.o. ima 57 djelatnika na dan 20.7.2016. Od toga je 43 djelatnika zaposleno na neodređeno, dok je 14 djelatnika zaposleno na određeno vrijeme i to zbog povećanja obujma posla. U Čistoći rade osobe sa srednjom stručnom spremom i niže kvalificirani radnici, a Uprava zapošljava 11 kvalificiranih  djelatnika . Imaju visoke škole ili fakultet.

Oko 14 godina klijent ste Erste banke. Opišite kako ste zadovoljni suradnjom?

Izuzetno smo zadovoljni suradnjom s Erste bankom, posebice fleksibilnošću banke prema našim zahtjevima. Kao vrlo zadovoljan klijent nismo nikada razmišljali o uslugama platnog prometa kod drugih banaka jer za to nema potrebe.

Prema vašem mišljenju, postoji li u Hrvatskoj dovoljno stručnjaka s visokom razinom znanja i vještina iz komunalnih djelatnosti? Kako vidite razvoj komunalnih djelatnosti u Hrvatskoj u narednih pet godina?

Osobno smatram da ima dovoljno kvalificiranih ljudi koji bi mogli komunalnu djelatnost dodatno unaprijediti.

Koliko ste zadovoljni rezultatima poslovanja u 2015.?

Poslovanjem u prethodnoj godini izuzetno smo zadovoljni.

Imate li u planu neke nove projekte u skoroj budućnosti?

Projekt formiranja sortirnice na odlagalištu otpada Johovača.