Gotovinski kredit Erste banke, krajnje ozbiljan kredit

Milo i Andrija ponovno udružuju snage. Ovoga puta kako bi predstavili krajnje ozbiljan gotovinski kredit Erste banke. Naime, iako ga je lako uzeti,  nijedan  kredit, pa tako ni gotovinski, ne bi trebalo shvaćati olako, na što je Milo već upozoravao. Novost je da se od sada gotovinski kredit može zatražiti bez naknade za obradu neovisno o tome zatraži li se kredit online ili u nekoj od poslovnica banke. Po krajnje ozbiljnim, ali povoljnijim uvjetima, krediti će se odobravati do 30. rujna 2017.

Dodatna je novost da se gotovinski kredit u kunama može odobriti i bez garantnog pologa. Što to znači? To znači da su za gotovinski kredit do 225.000 kuna jedini potrebni instrumenti osiguranja kredita izjava suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica, potvrđene kod javnog bilježnika.

Inače, Erste banka gotovinske kredite odobrava u kunama ili uz valutnu klauzulu u eurima. Kredit u kunama može se zatražiti u visini do 225.000 kuna, s rokom otplate od tri do deset godina. Kamata može biti fiksna već od 7,40%, s rokom otplate do 5 godina, ili promjenjiva, s rokom otplate do 10 godina. Promjenjiva kamatna stopa odobrava se na kredite s rokom otplate do 10 godina i kreće se već od  7,16%.

Osim kunskih, tu su i krediti vezani uz valutnu klauzulu u eurima, koji se mogu zatražiti do iznosa od 30.000 eura te uz rok otplate do 10 godina. I kod ovih kredita kamata može biti fiksna, već od 6,95%, ili promjenjiva vezana uz 12M Euribor. U slučaju potrebe za većim iznosom financiranja gotovinski eurski krediti se mogu zatražiti uz hipoteku, čak do 150.000 eura. Ovi krediti odobravaju se uz promjenjivu kamatnu stopu već od 6,57%, vezanu uz 12M Euribor  i na rok otplate do 20 godina.

Treba reći kako kod svih kredita banka daje mogućnost brže i fleksibilnije otplate kredita prijevremenim uplatama većih iznosa anuiteta. Također, ugovori li se kao dodatan instrument osiguranja polica životnog osiguranja, kamatna stopa je niža za 0,1 postotni bod (p.b.), a sam garantni polog moguće je podmiriti iz odobrenog kredita.