Euribor (eng. Euro Interbank Offered Rate)

Referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu za euro. Utvrđuje se dnevno kao prosječna stopa po kojoj prvoklasne banke jedna drugoj u Eurozoni posuđuju neosigurana sredstva u eurima. Više informacija o Euriboru dostupno je na ovdje. Euribor je dostupan i na informacijskim sustavima Thomson Reuters i Bloomberg.