Arhiva kategorije: Rječnik pojmova

Hipoteka

Instrument osiguranja kredita nekretninom, koja služi kao osiguranje otplate dugovanja. U Erste banci nekretnina mora biti stambene namjene ili građevinsko zemljište namijenjeno za gradnju s građevinskom dozvolom.

HROK

Hrvatski registar obveza po kreditima je baza podataka o kreditnim obvezama klijenta. Podaci o kojima HROK vodi evidenciju uključuju obveze po kreditima, kreditnim karticama, prekoračenju po računima, leasingu, jamstvu i sudužništvu.

Duljina ulaganja u fondove

Ovisi o financijskim planovima i toleranciji na rizik ulagača. Kod manje rizičnih fondova vrijeme ulaganja može biti kraće, dok se kod rizičnijih fondova preporučuje dulje vrijeme ulaganja. Dulje vrijeme ulaganja smanjuje negativan utjecaj koji dnevne promjene cijena na tržištima kapitala mogu imati na, primjerice, cijenu udjela dioničkih fondova. Dobit od ulaganja duljeg od dvije godine ne oporezuje se.

Rizičnost fonda

Predstavlja raspon mogućih prinosa u budućnosti, odnosno mogućnost da prinos na ulaganje bude različit od očekivanog. Rizičniji fondovi, s većim rasponom mogućih prinosa, omogućuju potencijalno veće prinose od manje rizičnih fondova, ali i veće moguće gubitke.