Arhiva kategorije: Rječnik pojmova

Duljina ulaganja u fondove

Ovisi o financijskim planovima i toleranciji na rizik ulagača. Kod manje rizičnih fondova vrijeme ulaganja može biti kraće, dok se kod rizičnijih fondova preporučuje dulje vrijeme ulaganja. Dulje vrijeme ulaganja smanjuje negativan utjecaj koji dnevne promjene cijena na tržištima kapitala mogu imati na, primjerice, cijenu udjela dioničkih fondova. Dobit od ulaganja duljeg od dvije godine ne oporezuje se.

Rizičnost fonda

Predstavlja raspon mogućih prinosa u budućnosti, odnosno mogućnost da prinos na ulaganje bude različit od očekivanog. Rizičniji fondovi, s većim rasponom mogućih prinosa, omogućuju potencijalno veće prinose od manje rizičnih fondova, ali i veće moguće gubitke.

Investicijski fondovi

Dijele se u četiri velike kategorije. Na novčane, obvezničke, mješovite i dioničke. Razlike u strukturi ulaganja oslikavaju se i na rizičnost fondova. Najmanje rizični su novčani fondovi, potom obveznički, dok su najrizičniji dionički fondovi.

Promjenjiva kamatna stopa

Sastoji se od fiksnog i promjenjivog dijela, pri čemu fiksni dio podrazumijeva ugovoreni broj postotnih bodova koji se ne mijenja za cijelo vrijeme otplate kredita, dok promjenjivi dio predstavlja tržišni parametar odnosno referentu kamatnu stopu.

Ugovaranje promjenjive kamatne stope izlaže klijenta riziku promjene kamatne stopa, što može utjecati na izmjenu novčanih tijekova po određenom kreditu (povećanje ili smanjenje).

Euribor (eng. Euro Interbank Offered Rate)

Referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu za euro. Utvrđuje se dnevno kao prosječna stopa po kojoj prvoklasne banke jedna drugoj u Eurozoni posuđuju neosigurana sredstva u eurima. Više informacija o Euriboru dostupno je na ovdje. Euribor je dostupan i na informacijskim sustavima Thomson Reuters i Bloomberg.